Norrlands
Bordtennisförbund

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Norrlands Bordtennisförbund, 893200-3315 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet.
I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Förbundet finns till för sina medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i förbundet
 • Förbundsadministration
 • Deltagande och administrering av förbundets utbildningsverksamhet
 • Deltagande i tävlingsverksamhet
 • Administrering av tävlingslicenser
 • Förbundets arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)
 • Ansökan och hantering av bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Förbundet kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening.

Om förbundet måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar förbundet internationellt.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling

Hantering av medlemskap i förbundet

Förbundsadministration

Deltagande och administrering av förbundets utbildningsverksamhet

Deltagande i tävlingsverksamhet Licenshantering
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning Utbildningar arrangerade av förbundet Kontakt med förbundet

Besök på vår hemsida

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Laglig grund Avtal
Avtal

Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.

Avtal

Avtal

Avtal och rättslig förpliktelse

Allmänt intresse

Allmänt intresse

Intresseavvägning

Intresseavvägning

Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får förbundet ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har

• • •

• • •

under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har
och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta info@nbtf.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering