Norrlands
Bordtennisförbund

Trygg Idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En
idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina
egna förutsättningar.
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/
För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som
idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:
• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel
Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.
En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och
att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.
Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och
övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att
utsättas för detta.
Hitta rätt om värdegrunden bryts
Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända sig till föreningens
styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att
oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).
Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i
barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du
kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se.
Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan och utreda ärenden. Om
du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den
anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
Kontakta polisen vid brott
Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar.
Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig
till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.
Om idrottsombudsmannen
Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman. Idrottsombudsmannens uppgift är att
• ta emot ärenden, ge råd och vägledning
• utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om
bestraffning)
• hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på
barn- och ungdomsidrott
• hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.
Du kontaktar idrottsombudsmannen på telefon 08-627 40 10 eller epost
idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under
kontorstid. Om det är svårt att komma fram – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir
du kontaktad.
Om visselblåsartjänsten
Den 15 november 2018 öppnade RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla
allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av
någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en
person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om
ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.
Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas
konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.
Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning
kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter,
exempelvis att
• gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
• anmäla misstänkt brott till polis
• anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.
Krav på registerutdrag
Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha
kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I
registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott:
mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller
grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i “Skapa trygga idrottsmiljöer”.
Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats
Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och
regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag
ska alltid ske vid nytillsättningar.
Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som
begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera
utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av
föreningen.
Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för
alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.
Om du behöver mer information, gå till sidan frågor och svar om registerutdrag.
Barnens spelregler
Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som
tar upp barns rättigheter inom idrotten. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm
och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra
start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.
RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som
rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:
• Bris – telefonlinje för barn 116 111
• Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
• Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42
Stödmaterial till föreningar
En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra
en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.
Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar.
Stödmaterialet som RF har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper
föreningar att jobba med de här frågorna.
Ladda ner stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer (pdf). Föreningen kan antingen arbeta
själv med materialet eller tillsammans med en konsulent från sitt SISU-distrikt.